Novita är en klimatföregångare inom textilbranschen i Finland. – Vi tar vårt ansvar som företag och vill ligga i täten i klimatfrågor, säger Novitas VD Daniela Yrjö-Koskinen. Novita har satt som mål att uppnå koldioxidneutralitet under år 2020.

Arbetet med att bli koldioxidneutralt inleddes med en kartläggning av nuläget och Novitas koldioxidavtryck. Kartläggningen gjordes av Sari Siitonen på Clonet, och omfattade alla de utsläpp som Novita genom sin verksamhet själv kunnat påverka, t.ex. utsläpp från egen energiproduktion, fordon, den energi som köps samt transporter, avfall och affärsresor. Resultatet för år 2018 var 607 ton koldioxid på årsnivå, en anmärkningsvärt låg siffra med tanke på vidden av Novitas verksamhet.

Uträkningarna av koldioxidavtrycket grundar sig på GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, som är den mest utbredda standarden som används för att räkna ut företagens koldioxidutsläpp.

Åtgärder på bred front

Vid Novitas fabrik i Kouvola jobbar vi med att minimera koldioxidavtrycket på en mängd olika sätt. Genom att använda certifierad el, ta tillvara värme, minimera avfall och maximera återvinning tar vi hela tiden steg i riktning mot kolneutralitet.

Novita köper allt sitt råmaterial, inklusive förpackningsmaterial, från närområden. Vid fabriken använder vi EKOenergi-certifierad el, som produceras med vindkraft. I slutskedet av produktionsprocessen använder vi oss även av biogas, som är ett inhemskt, förnybart biobränsle.

Att tillverka garn kräver mycket energi och vatten. På Novita kan vi ta tillvara värmen som alstras vid färgningen av garn och använda värmen för att värma upp vatten för följande färgningsomgångar. På det här sättet minskar belastningen på miljön.

Alla kemikalier som används vid fabriken uppfyller EU:s REACH-lagstiftning. Vi strävar efter att välja färgämnen som är biologiskt nedbrytbara och möjligast ofarliga t.ex. för allergiker.

Sedan vi övergick till EKOenergi-märkt, vindkraftsproducerad el vid fabriken år 2017 har vi lyckats minska vårt koldioxidavtryck med en tredjedel. Det återstående avtrycket kompenserar vi genom kompensationsprogram, och uppnår därmed koldioxidneutralitet år 2020. På längre sikt är Novitas målsättning att allt råmaterial och förpackningsmaterial ska vara förnybart eller återvinningsbart år 2030.