Yarn:

Novita Nalle

Magazine:

Novita Syksy 2014 -lehti