REGISTERBESKRIVNING

Kundregister för tidningen Novita och webbtjänsten novitaknits.com

I Novita Oy:s kundregister upprätthålls kundregistret för tidningen Novita och Novitas webbtjänst novitaknits.com. Registret utnyttjas också i Novitas kommunikation för skötsel av kundrelationer och för kontakt och marknadsföring. Utgående från uppgifterna i registret får kunderna behörigheter och förmåner i tjänsten novitaknits.com.

De personliga uppgifterna som lagrats i registret kan kontrolleras på det sätt som avses i personuppgiftslagen. Anvisningar om hur registeruppgifterna kontrolleras följer i punkt 9.

Registerbeskrivning (från och med 14.10.2014)


1. Registeransvarig

Namn: Novita Oy
Post- och gatuadress: Tehtaankatu 27-29 A 5.krs 00150 Helsigfors
Novitas kundtjänst: 0108 06320 och 05 7443 335


2. Handläggare av registerärenden

Merja Berg / lankapalvelu(a)novita.fi


3. Registrets namn

Kundregister för tidningen Novita och webbtjänsten novitaknits.com


4. Syftet med behandlingen av personuppgifterna

I registret upprätthålls Novitas kundregister. Ett annat syfte med behandlingen av uppgifterna i detta register är att sköta Novitas kundrelationer, producera förmåner och tjänster, marknadsföring och planering och utveckling av affärsverksamheten. Kunduppgifterna kan utnyttjas för inriktning av marknadsföringen, om inte kunden särskilt förbjudit detta.


5. Uppgifterna i registret

Personuppgifter:

för- och efternamn, födelsedatum, kön, språk, marknadsföringsförbud, kundnummer, kundrelationens begynnelsedatum och längd, personliga behörighetskoder till webbtjänsten, hobbyer och intressen

Kontaktuppgifter:

stadigvarande postadress, faktureringsadress, hemkommun, landskod, mobiltelefon, e-postadress, marknadsföringstillstånd till e-posten

Tjänster och beställningar:

information om beställda tjänster (såsom nyhetsbrev), inköp och beställningarnas status i webbhandeln novitaknits.com


6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter erhålls från prenumerationen på tidningen Novita som kunden gjort och från webbtjänsten novitaknits.com och också från kunden själv under kundrelationen via telefon, via internet, via e-post eller på något annat liknande sätt. Uppdateringar av namn-, adress- och dödsuppgifterna erhålls också från myndigheter och företag som erbjuder uppdateringstjänster.


7. Utlämnande och översändande av uppgifter till länder utanför EU

Kunduppgifter utlämnas inte till länder utanför EU. Det tekniska upprätthållandet av kunduppgiftssystemet kan beaktande förutsättningarna i personuppgiftslagen skötas med hjälp av distansförbindelser även från länder utanför EU.


8. Principer för skydd av registret

De elektroniskt lagrade uppgifterna förvaras i system som med hjälp av brandmurar skyddats från kontakttagningar från instanser utanför Novita.

Endast vissa anställda på Novita Oy och Novitas partnerföretag, till vilkas arbetsuppgifter det hör, har rätt att utnyttja kundregistret och upprätthålla uppgifter i registret. Varje enskild användare får upprätthållnings- och/eller bläddringsrätt endast till uppgifter som är nödvändiga med tanke på hans eller hennes egna arbetsuppgifter. Informationssystemet är skyddat och endast nämnda användare har tillgång till systemet med hjälp av personliga användaridentifikationer och lösenord.


9. Kontrollerings- och förbudsrätt

Kunden kan kontrollera uppgifterna som lagrats om honom eller henne i registret med hjälp av en skriftlig begäran som kunden undertecknat och som kunden skall leverera till Novita på adressen Novita Oy, kundregister/administration, Murbacksgatan 2 A, 00210 HELSINGFORS. Uppgifterna kan kontrolleras och uppdateras i den personliga I Knit -användarprofilen i webbtjänsten www.novitaknits.com.