Vauvan neulotut tossut, Novita Keto

Yarn:

Novita Keto

Magazine:

Novita Kevät 2019 -lehti PÅ FINSKA