naisen neuletakki, Soma, Novita Soma

Yarn:

Novita Soma

Magazine:

Novita Kevät 2019 -lehti PÅ FINSKA