Palmikkoneulekeeppi Novita Joki, Novita Syksy 2016

Yarn:

Novita Natura