Novita Nalle, 690, nutria, 6412612466909, neulepinta

Yarn:

Novita Nalle