*Euroopa Liidu andmekaitsemääruse (EL 2016/679) kohane privaatsus- ja andmekaitsepoliitika

Vastutav töötleja

NOVITA OY

Kiviaidankatu 2 A

00210 Helsingi, Soome

Soome äriregistri kood: 0112428-3                                             

Kontaktisik registriga seotud küsimustes

Merja Berg / lankapalvelu(@)novita.fi

Registri nimi

Kliendiregister

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguspärasus

Registrisse kantud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on teenuse pakkumine Novita klientidele. Isikuandmeid võib töödelda ELi andmekaitsemääruse ja isikuandmete kaitse seadusega sätestatud piirides kliendisuhte ja asjalikul kontaktil põhineva suhte alalhoidmiseks, haldamiseks, arendamiseks, analüüsimiseks (kaasa arvatud suunatud teenuse, suhtluse, turunduse, küsitluste, statistika ja muu vastavaga seotud toimingud, samuti vajalikud autentimis- ja andmeturbemeetmed) ning lisaks võimalikeks seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Peale selle võib Novita kasutada isikuandmeid personaliseeritud müügiks ja turunduseks või muuks digitaalseks turunduseks.

Isikuandmete töötlemise aluseks on veebiteenuste kasutaja nõustumine isikuandmete töötlemisega. Teistel juhtudel on töötlemine õigustatud, sest veebiteenuse kasutaja on ise vabatahtlikult sisestanud Novita veebilehele oma andmed pakutavate teenuste kasutamiseks.

Registri andmesisu

Register sisaldab kliendi enda sisestatud isikuandmeid ja kliendi palvel või nõusolekul teenuses loodud andmeid. Teenuse registreeritud kasutajate puhul töödeldakse üldjuhul järgmiseid andmeid.

Teenusesisene kasutajanimi
E-posti aadress
Kasutaja profiilipilt
Täisnimi
Lühike kasutajat tutvustav tekst
Sünniaeg
Telefon

Süsteem lisab kasutajale tunnuskoodid ja andmed kasutaja nõusolekust oma isikuandmeid töödelda. Süsteem töötleb kasutaja soovil ka linke kasutaja sotsiaalmeediakontodele.

Kasutaja võib soovi korral sisestada enda poolt loodud sisu teenuse kogukonna osasse, kommenteerida teiste kasutajate teksti ja seda ka arvustada. Kogu teenusesse sisestatud sisu on Novita omand ja jääb teistele kasutajatele kasutatavaks ka pärast seda, kui sisu autor on teenusest lahkunud. Kui sisu looja on teenusest lahkunud, kuvatakse sellise sisu algupära kasutajanimega „nimetu”.

Kõik töödeldud isikuandmed, nende töötlemise alused, säilitamise koht ja aeg, edastamine, töötlemisõigused ja töötlemisluba on leitavad lisast, mida saab küsida eespool punktis 2 ära toodud Novita kontaktisikult.

Andmete regulaarne avaldamine

Andmeid võidakse avaldada Novita teenusepakkujatele nende säilitamiseks ja haldamiseks, tasude nõudmiseks või kliendi poolt tellitud teenuste täitmiseks. Andmeid võidakse avaldada ühtlasi ka ametiasutustele seadusjärgsete kohustuste täitmiseks või kui ametiasutus neid nõuab. Peale selle võidakse teenuse parendamise või parandamise eesmärgil kaasata abiks administreerimislepingu spetsialiste ja vaikimiskohustuse valdkonna eksperte, kellele antakse vajadusel juurdepääs teenuse kliendiandmetele. Kvaliteedi tagamiseks ning arendus- ja administreerimiseesmärkidel võidakse teenusest teha teenuse kasutajate isikuandmeid sisaldav koopia.

Andmete edastamine väljaspoole ELi ja EMPd

Andmeid ei edastata väljaspoole ELi ja EMPd.

Registri kaitsmise põhimõtted

Registrit ei säilitata peamistes osades paberkandjal, vaid klientide isikuandmed on elektrooniliselt talletatud kas Novita või Novita teenusepakkujate andmekeskustes.
 Kliendiregistrit töödeldakse konfidentsiaalselt. Juurdepääs registrile on piiratud nii, et registrit kasutavad ainult Novita töötajad ja alltöövõtjad, keda seob konfidentsiaalsusleping ja kellele on registri kasutamine vajalik tööülesannete täitmiseks.

Register on asjakohasel ja andmeturbe seisukohalt turvalisel viisil kaitstud kolmandate isikute eest nii tulemüüride kui ka muude tehniliste ja organisatoorsete kaitsemeetmetega. Pidage siiski silmas, et ükski interneti kaudu pakutav teenus ei ole täiesti turvaline.

Andmesubjekti õigused

Novita tagab andmesubjektidele isikuandmete töötlemise suhtes kõik nende seaduslikud õigused. Need hõlmavad eelkõige õigust teabele, kontrolliõigust, õigust nõuda oma isikuandmete parandamist ja edastamist, õigust lasta oma isikuandmed kustutada (end unustada) ja õigust nõuda töötlemise piiramist.

Andmesubjekti õigus nõuda oma andmete kustutamist sisaldab erandeid. Novita võib jätta kustutamata andmed, kui nende töötlemine on vajalik näiteks seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, lepingulise kohustuse kinnitamiseks, suunatud isiku võimalikest turvariskidest teavitamise võimaldamiseks või muul vastava piisava põhjendus korral. Novita ei töötle aktiivselt isikuandmeid juhul, kui andmesubjekt seda keelab.

Kui andmesubjekt soovib kasutada talle seadusega antud õigusi, peab ta oma isikut tõendama ja esitama oma taotluse Novitale kirjalikus vormis. Kontaktandmed on ära toodud punktis 1 (Vastutav töötleja). Andmesubjekt on teadlik, et kui tema isikuandmete töötlemist piiratakse või andmed täielikult kustutatakse, piirab see teenuste osutamist või takistab seda täielikult.

Isikuandmete säilitamise aeg

Kliendiandmeid säilitatakse kliendisuhte kestel. Kliendiandmed kustutatakse, kui klient ei ole kolme aasta jooksul veebiteenusesse sisse loginud. Juhul, kui andmeid on vaja säilitada seadusjärgsete kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisega seotud kohustused), on nende säilitamise aeg 10 aastat või muu seaduses selgesõnaliselt sätestatud aeg. Kustutamise asemel võib Novita alternatiivselt valida andmete anonümiseerimise, mille puhul teatud andmed, nagu näiteks kasutajate sisestatud sisu veebiteenuse kogukondlikku ossa, jäävad alles, kuid kõik lingid andmetega seotud isikule kustutatakse.

Muudatused

Äritegevuse arendamise osana ja võimalike muudatuste tõttu õigusaktides uurib ja hindab Novita regulaarselt kliendiandmete kasutamist. Novital on õigus antud privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta, teavitades sellest ette asjakohasel viisil või teavitades sellest siis, kui kasutaja teenusesse sisse logib või teenusesse andmeid sisestab. Sellisel juhul võib Novita paluda uute kasutustingimustega nõustumist.

Küpsised

Novita kasutab oma saidil kasutajate tuvastamata jälgimiseks ja nende paremaks teenindamiseks küpsiseid (cookies). Küpsis on väike andmekogum, mille veebilehitseja sirvimiseks kasutatavasse seadmesse salvestab. Need küpsised ei sisalda mingeid isikuandmeid, vaid on ainult selle veebilehitseja saidi jälgimise identifikaatoriks, mille abil sait on selle veebilehitseja sirvimisajalugu salvestanud. Kui oled oma veebilehitseja seadetes küpsiste kasutamise keelanud, ei saa sa kasutada lisateenuseid, mis kasutavad teavet saidi varasema kasutamise kohta kasutaja poolt. Kui tühjendad veebilehitseja sirvimisajaloo, siis kustutatakse kõik küpsised ning ühtlasi kaovad küpsiseid kasutavate saitide jälgimise võimalused. Lisateavet küpsiste kohta saad näiteks selle lingi kaudu: http://www.allaboutcookies.org/.

Veebiliikluse jälgijad

Novita kasutab saidil veebiliikluse jälgijaid (trackers) saidi külastajate loendamiseks ja vastavate statistiliste andmete kogumiseks. Veebiliikluse jälgijad baseeruvad üldjuhul küpsistel (lisateave punktis Küpsised) ega sisalda seega isikuandmeid. Novita soovib avalikult teavitada, et kasutab veebiliikluse jälgijaid, sest paljud veebiliikluse jälgimisteenuse pakkujad asuvad väljaspool ELi ning nende teenuste täielik kirjeldus pole kättesaadav. Novita kasutab neid veebiliikluse jälgijaid, sest vastavalt nende dokumentatsioonile ei sisalda need ELi andmekaitsemääruse isikuandmete kaitse sätetega vastuolus olevaid funktsioone.

Novita sait kasutab järgmisi veebiliikluse jälgijaid:

  • DoubleClick
  • Typekit by Adobe
  • Google Tag Manager
  • Google Analytics
  • New Relic
  • GA Audiences
  • Twitter Button
  • Pinterest
  • Twitter Syndication