Stricknadeln

 1. Novita knitting pins 35 cm-2.0 mm
 2. Novita Stricknadeln 35 cm 2.5
 3. Novita Stricknadeln 35 cm 3.0
 4. Novita Stricknadeln 35 cm 3.5
 5. Novita Stricknadeln 35 cm 4.0
 6. Novita Stricknadeln 35 cm 4.5
 7. Novita Stricknadeln 35 cm 5.0
 8. Novita Stricknadeln 35 cm 5.5
 9. Novita Stricknadeln 35 cm 6.0
 10. Novita Stricknadeln 35 cm 6.5
 11. Novita Stricknadeln 35 cm 7.0
 12. Novita Stricknadeln 35 cm 8.0
 13. Novita Stricknadeln 35 cm 10.0